Algemene voorwaarden

Terms and Conditions​

Algemene Voorwaarden Bed Op Steeg 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: Bed Op Steeg.
2. Recreant: Een ieder die op persoonlijke titel een overeenkomst op afstand aangaat met de
ondernemer en alle personen die vallen onder het begrip recreant en mederecreant en gebruik maken van de accommodatie en/of
voorzieningen van Bed Op Steeg.
3. Mederecreant: De personen die door de recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap.
4. Prijzen: De genoemde prijzen op de website van ondernemer zijn voor logies incl. 9% BTW, vermeerderd met de van overheidswege
verschuldigde toeristenbelasting.
Voor overige diensten die buiten het gebruik van de accommodatie vallen, zijn de prijzen incl. 21 %BTW.
5. Borgsom: Het bedrag dat recreant (bij een verblijf langer dan 3 nachten) in rekening gebracht krijgt als voorschot op eventueel
aangerichte schade/extra schoonmaakwerkzaamheden die tijdens het verblijf door toedoen van de recreant of mederecreant in of
buiten de accommodatie wordt veroorzaakt.
6. Aankomst: De begindatum van de periode waarvoor de overeenkomst tussen recreant en ondernemer is aangegaan.
7. Vertrek: De einddatum van de periode waarvoor de overeenkomst tussen recreant en ondernemer is aangegaan.
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder
dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10. No show: Wanneer een recreant niet verschijnt op de overeengekomen datum van aankomst.
11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Bed Op Steeg
Hoofdstraat 48b
6994 AJ De Steeg
Telefoonnummer: +31 (0) 6 28547931
E-mailadres:info@bedopsteeg.nl
Bank ABN-AMRO
BIC ABNANL2A
IBAN NL53ABNA0876551940
Handelsregister KvK Arnhem 77791614
VAT/BTW nummer NL003238554B35

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en elke mondelinge en schriftelijke
tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en recreant met betrekking tot de accommodatie en
overige faciliteiten.

Artikel 4 – Overeenkomst
1. De overeenkomst betreft huur van de accommodatie en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
2. De overeenkomst kan alleen tot stand komen met personen die 21 jaar of ouder zijn. Overeenkomsten met personen jonger dan 21 jaar zijn dan ook niet geldig. Op verzoek dienen (mede)recreanten en eventuele bezoekers een geldig identiteitsbewijs te tonen aan ondernemer.
3. De recreant is aansprakelijk voor alle mederecreanten die worden aangemeld en/of die recreant vergezellen en voor een ieder die de recreant in de accommodatie bezoekt.
4. Alle correspondentie wordt gevoerd via de gegevens van de recreant.

Artikel 5 – Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de recreant van het aanbod en de
algemene voorwaarden.
2. Het aanbod van ondernemer bevat informatie over de locatie, datum/data van beschikbaarheid, de prijs inclusief belastingen,
de wijze en voorwaarden waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, de wijze van betaling en uitvoering.
3. Reserveringen die de recreant langs elektronische weg heeft gemaakt, worden door ondernemer onverwijld langs
elektronische weg bevestigd. Daarmee is de reservering bindend voor de recreant. Als deze bevestiging niet door recreant wordt
ontvangen, dient de recreant contact op te nemen met de ondernemer, zonder deze bevestiging kan er geen aanspraak op de
reservering worden gedaan.
4. Voor overeenkomsten die elektronisch tot stand komen, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
webomgeving. Ook voor de elektronische betalingen van de consument, zal de ondernemer passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – (Uitsluiting) herroepingsrecht
De diensten van Bed Op Steeg zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.

Artikel 7 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten
niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. De in het aanbod genoemde prijzen met betrekking tot accommodatie/logies zijn inclusief toeristenbelasting, bed- en linnengoed, schoonmaakkosten en 9% BTW. Alle overige aanbiedingen zijn incl. 21% BTW.

Art. 8 – Borgsom
1. Indien recreant een overeenkomst aangaat voor een verblijf langer dan 3 nachten, zal ondernemer recreant een borgsom van € 200,- in rekening brengen, als voorschot op eventueel aangerichte schade/extra schoonmaakwerkzaamheden die tijdens het verblijf door toedoen van de recreant, mederecreant of bezoekers van recreant in of buiten de accommodatie wordt veroorzaakt.
2. Deze borgsom wordt door recreant vóór of in ieder geval bij aankomst (elektronisch) voldaan.
3. Bij het niet voldoen van de borgsom is ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en gelden de annuleringsvoorwaarden en -kosten als omschreven in art. 10 Lid 2 en 4.
2. De borgsom wordt binnen 7 dagen na vertrek teruggestort mits er geen schade, als voornoemd aangegeven, is geconstateerd.

Artikel 9 – Wijzigingen in overeenkomst
1. Bij een verblijf tot 3 nachten is wijziging van de aanvang van het verblijf kosteloos mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van het verblijf.
2. Bij een verblijf langer dan 3 nachten is wijziging van de aanvang van het verblijf kosteloos mogelijk tot 42 dagen voor aanvang van het verblijf. 
2. Ondernemer gaat in het geval van art. 9 lid 1 en 2, niet over tot het terugstorten van reeds betaalde kosten, maar zal deze kosten inzetten voor het verblijf dat op de gewijzigde, latere datum zal aanvangen.

Artikel 10 – Annulering en annuleringskosten
1. Voor annuleren van reserveringen van een verblijf tot 3 nachten, worden tot 30 dagen voor aanvang van het verblijf € 6,- administratie- en handelingskosten in rekening gebracht.
Voor annuleringen korter dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf, zijn annuleringskosten verschuldigd.
Annulering tot 14 dagen voor aanvang van het verblijf 25% van het totaalbedrag.
Annulering tot 7 dagen voor aanvang van het verblijf 50% van het totaalbedrag.
Annulering tot 3 dagen voor aanvang van het verblijf 75% van het totaalbedrag.
Annulering later dan 3 dagen voor aanvang van het verblijf het volledige totaalbedrag.
2. Voor annuleren van de reservering van een verblijf langer dan 3 nachten, worden tot 56 dagen voor aanvang van het verblijf €6,- administratie- en handelingskosten in rekening gebracht.
Voor annuleringen korter dan 56 dagen voor aanvang van het verblijf, zijn annuleringskosten verschuldigd.
Annulering tot 49 dagen voor aanvang van het verblijf 15% van het totaalbedrag.
Annulering tot 42 dagen voor aanvang van het verblijf 30% van het totaalbedrag.
Annulering tot 35 dagen voor aanvang van het verblijf 45% van het totaalbedrag.
Annulering tot 28 dagen voor aanvang van het verblijf 60% van het totaalbedrag.
Annulering tot 21 dagen voor aanvang van het verblijf 75% van het totaalbedrag.
Annulering tot 14 dagen voor aanvang van het verblijf 90% van het totaalbedrag.
Annulering later dan 14 dagen voor aanvang van het verblijf het volledige totaalbedrag.
3. In het geval van “no show” vervalt het recht voor recreant op enige vorm van vergoeding van het door hem of haar reeds betaalde bedrag aan ondernemer.
4. De betaalde toeristenbelasting zal te allen tijde worden gerestitueerd en in mindering worden gebracht op het
totaalbedrag (art.10 lid 1 en 2).
5. De betaalde borgsom zal te allen tijde worden gerestitueerd en in mindering worden gebracht op het
totaalbedrag (art. 10 lid 2).
6. Ondernemer is gerechtigd de reservering te annuleren indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden en overmacht.
Hieronder wordt onder meer verstaan dat de accommodatie niet langer geschikt is voor verhuur (wateroverlast,brand).
7. In het geval van onvoorziene omstandigheden zal ondernemer de recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch
of schriftelijk op de hoogte stellen. Ondernemer zal in dit geval trachten de overeenkomst op een later tijdstip aan te bieden tegen
dezelfde prijs. Als recreant hiermee niet akkoord gaat, gaat de ondernemer over tot terugstorten van de reeds betaalde kosten,
zonder dat ondernemer aan de recreant enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 11 – Betaling
1. Betaling door recreant vindt plaats middels online betalingen via de website van de ondernemer of via overschrijving per bank. De betaling is een onderdeel van het boekingsproces en geschiedt direct bij overeenkomst en dus altijd vóór de aanvangsdatum van het verblijf. Door betaling verbindt recreant zich aan de verplichtingen die de boeking met zich meebrengt (Art.4 en 5).
2. De recreant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te
melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de
vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. Ondernemer hanteert voor alle overige betalingen die niet vallen onder lid 1 een betalingstermijn van 30 dagen, mits
schriftelijk vooraf anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Klachten en/of opmerkingen van recreant kunnen alleen schriftelijk en binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij: Bed Op Steeg, Hoofdstraat 48b, 6994 AJ De Steeg, of per e-mail: info@bedopsteeg.nl
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn
van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de recreant een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.

Art 13 – Gebruik accommodatie
1. Roken is alleen buiten de accommodatie toegestaan.
2. Frituren, gourmetten, fonduën, oliebollen bakken en soortgelijke bereidingswijzen waarbij o.a. geuren lang blijven hangen zijn in de accommodatie niet toegestaan, buiten is dit wel toegestaan en kan er gebruik worden gemaakt van een buitenstopcontact.
3.De Accommodatie en de inventaris worden in uitstekende staat ter beschikking gesteld aan recreant.
Mocht recreant van mening zijn dat hiervan geen sprake is, dient recreant dit onmiddellijk te melden bij ondernemer.
4. Recreant en mederecreanten zijn verplicht de accommodatie en de daartoe behorende inventaris, met zorg te behandelen en de accommodatie bij vertrek in nette staat achter te laten.
5. Eventuele schade die aan de accommodatie/inventaris is aangebracht door recreant of mederecreant, dient door recreant voor vertrek aan de ondernemer te worden gemeld.
6. Indien de accommodatie/inventaris vervuild of beschadigd wordt achtergelaten, is de ondernemer gerechtigd extra schoonmaakkosten en/of reparatie/vervanging in rekening te brengen bij recreant of te verrekenen met de borgsom.
7. De accommodatie mag uitsluitend door de recreant worden gebruikt voor recreatieve doeleinden met een maximum van 4 personen. Bezoekers zijn toegestaan na voorafgaande toestemming.
8.Indien de recreant, mederecreant of bezoekers op enigerlei wijze overlast veroorzaken voor omwonenden buiten het terrein van de accommodatie, bijvoorbeeld in de vorm van ernstige aanhoudende of terugkerende geluidsoverlast, of andere vormen van overlast, kan door ondernemer de recreant, mederecreant of bezoekers de toegang tot de accommodatie en het bijbehorende terrein worden ontzegd, zonder enige restitutie van gelden. 
9. De accommodatie biedt ruimte voor 1 middelgrote hond (formaat Labrador), maximaal 2 kleine honden.
10. Inchecken kan vanaf 16.00 uur, uitchecken uiterlijk om 12.00 uur.

Artikel 14 – Honden
1. Honden dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd en mogen alleen loslopen op de door de gemeente
aangewezen hondenlosloopplaatsen/gebieden.
2. Honden mogen geen overlast bezorgen aan omwonenden.
3. Voor honden dient een hondenmand/kussen/bench te worden meegenomen.
4. Voor meegebrachte honden is bescherming tegen vlooien en teken verplicht.
5. Honden dienen zindelijk te zijn en zijn alleen toegestaan op de begane grond van de accommodatie.
6. In geval van regen en/of zwemmen dienen natte honden buiten de accommodatie eerst zeer goed afgedroogd te worden.
7. Honden dienen buiten het terrein van de accommodatie te worden uitgelaten om hun behoefte te doen.
8. Conform de verordening van de gemeente Rheden dienen uitwerpselen binnen de bebouwde kom te worden opgeruimd.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Indien een recreant zich ten tijde van het verblijf niet houdt aan de geldende regels (Art. 13 lid 4, 7 en 8), is
ondernemer te allen tijde gerechtigd de recreant en mederecreanten uit te sluiten van verblijf en dit te melden bij de
bevoegde instanties. Er volgt dan geen restitutie van de door recreant betaalde prijs. Betreffende
recreant zal voorts uitgesloten worden van alle overeenkomsten die via Bed Op Steeg worden aangeboden.`

Artikel 16 – Privacy
1. Ondernemer behoudt het recht om via e-mail contact op te nemen met alle recreanten om hen te informeren over
wijzigingen/aanbiedingen met betrekking tot Bed Op Steeg. Ondernemer zal geen persoonlijke gegevens van
recreanten aan derden verschaffen.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
1. Ondernemer besteedt veel aandacht en zorg aan het plaatsen van het aanbod, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
inhoudelijke en typografische fouten.
2. Ten aanzien van de accommodatie, inrichting en inventaris is ondernemer nimmer aansprakelijk voor schade welke door de recreant
of mederecreant wordt geleden ten tijde van het verblijf in de accommodatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij
ondernemer.
3. Bij aansprakelijkheid bij opzet of grove schuld van ondernemer voor schade geleden door recreant geldt:
De aansprakelijkheid is beperkt tot de schade welke aantoonbaar is en een direct gevolg van de wanprestatie is met
inachtneming van het gestelde onder art. 17 lid 5.
5. De aansprakelijkheid dient, binnen 8 werkdagen, schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld terstond nadat
consument een en ander redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen.
6. De aansprakelijkheid van ondernemer is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van ondernemer in een
onderhavig geval te verstrekken uitkering.
7. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door ondernemer gebruikte
software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door ondernemer kan worden verhaald op de leverancier
van de betreffende software of computerprogrammatuur.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ondernemer is het Nederlandse recht van toepassing.
2. In het geval een geschil, voortvloeiend uit aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden
van toepassing zijn, wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd om van
het geschil kennis te nemen.